Prestupy

Čo je vlastne prestup? ... :

... jedná sa o protipožiarne systémy určené na zabudovanie do stavby, so schopnosťou zabraňovať šíreniu ohňa a dymu do ďalších susediacich priestorov v stavbe.

Tieto produkty nachádzajú uplatnenie ako protipožiarna izolácia v priečkach a inštalačných jadrách bytových domov. Používajú sa k montáži protipožiarnych podhľadov, elektrických rozvádzačov, k vyplňovaniu priechodov elektrických vedení a potrubí medzi podlahou a murivom a k izolácii potrubných systémov.

Slúžia hlavne na izolovanie a tesnenie okenných rámov, zárubní, konštrukčných prvkov striech, sanitárnych prvkov, potrubných a káblových vedení a mnoho ďalších.

Podľa §40 ods. 3 Vyhlášky MV SR 94/2004 [1], ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 94/2004 sa stanovuje:

„Prestupy rozvodov a  prestupy  inštalácií  cez  požiarne  deliace  konštrukcie  musia  byť  utesnené 
konštrukčnými prvkami takého druhu, ako sú požiarne deliace konštrukcie, ktorými 
prestupujú.

Utesnený prestup musí spĺňať požiadavky na požiarnu odolnosť požiarne 
deliacej  konštrukcie,  ktorou  prestupuje.“  Použitý  systém  musí  mať  preukázateľne požiarnu odolnosť pre prestup daného typu inštalácie - (pozor: preukazuje sa certifikátom o použitých materiáloch a prikladá sa osvedčenie osoby, ktorá prestup realizovala)

Štítok označenia tesnenia prestupu sa umiestňuje aspoň na jednej strane požiarnej deliacej konštrukcie a musí obsahovať:

a) nápis PRESTUP,
b) symboly kritérií a číselnú hodnotu požiarnej odolnosti,
c) názov systému tesnenia prestupu,
d) mesiac a rok zhotovenia,
e) názov a adresu zhotoviteľa požiarnej konštrukcie.

osvedčenie Ján Legdan

osvedčenie Pavol Gezo

osvedčenie Adrián Bonk

Viac na: http://www.denbraven.sk/protipoziarny-program-26.html?lang=sk

Súradnice pre GPS navigáciu

48°56`   9.87" N

21°54` 23.77" E

QR kód