ELEKTRONICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA (EPS)

Predstavuje súbor technických prostriedkov pre včasnú detekciu vznikajúceho požiaru. EPS samočinne, alebo prostredníctvom ľudského činiteľa urýchľuje odovzdávanie informácie o požiari osobám, určeným na vykonanie protipožiarneho zásahu, prípadne uvádza do činnosti zariadenia, ktoré bránia požiaru, resp. protipožiarny zásah priamo vykonávajú. Elektrická požiarna signalizácia môže byť jednou zo súčastí centrálneho monitorovacieho systému ak nie je požiadavka na autonómny celok v zmysle predpisov ochrany pred požiarmi.

EPS pozostáva z požiarnych hlásičov, požiarnych slučiek, ústrední EPS, signalizačnej linky a doplňujúcich zariadení (signalizačné zariadenie, zariadenie diaľkového prenosu informácií, ovládacie jednotky a podobne). Požiarne hlásiče sa delia na samočinné a tlačidlové. Typ požiarnych hlásičov sa inštaluje podľa pravdepodobného typu požiaru. Špeciálne požiarne hlásiče umožňujú detekciu horľavých, výbušných a jedovatých plynov.

Požiarna slučka je vedenie, ktoré spája hlásič, alebo skupinu hlásičov s príslušným vstupom ústredne EPS. Ústredne EPS slúžia na vyhodnotenie udalostí z hlásičov požiaru a následné vyhlásenie poplachu. Ústredňa priamo, alebo nepriamo ovláda doplňujúce zariadenia EPS, ktoré bránia rozšíreniu požiaru a uľahčujú, prípadne vykonávajú protipožiarny zásah (napr. požiarne dvere, samočinné hasiace zariadenie, vypínanie prívodu elektrickej energie, vypínanie vzduchotechniky a podobne).

Ústredňa EPS poskytuje okamžité informácie o požiari, prípadne ich odosiela na ďalšie, vopred určené miesta. Proti nežiaducemu spusteniu pripojeného požiarno-technického zariadenia je ústredňa vybavená dvomi dvojicami slučiek s logicky viazaným výstupom. Požiarno-technické zariadenie sa uvedie do činnosti až na súčasný impulz zo samočinných hlásičov, ktoré sú inštalované na obidvoch vopred určených požiarnych slučkách.

Signalizačné linky sú vedenia, ktoré spájajú doplňujúce zariadenie EPS s príslušnými výstupmi ústredne.

Doplňujúce zariadenia sú určené na reakciu systému EPS na prípadný vznik požiaru. Tvoria ju optická a akustická signalizácia, komunikátory na hlásenie poplachu, stabilné hasiace zariadenia, ovládacia jednotka, registračná a riadiaca jednotka.

Systém EPS je vhodné kombinovať s ďalšími bezpečnostnými systémami (centrálny monitorovací systém, systém priemyselnej televízie - PTV, systém kontroly vstupov - SKV, poplachový systém hlásenia narušenia – PSN, stabilné hasiace zariadenie - SHZ a iné automatizačné systémy).

Súradnice pre GPS navigáciu

48°56`   9.87" N

21°54` 23.77" E

QR kód

Návštevnosť